تعرفه خدمات

AB
خدمات حضوریتعرفه خدمات
صدور قبض کاغذی پايان دوره و ميان دوره۵۰۰۰۰
وصل يا قطع به تقاضای مشترک۵۰۰۰۰
دايری مجدد سيم کارت سلب شده۱۵۰۰۰۰
تقسيط بدهي۷۰۰۰۰
اصلاح و تغير آدرس۷۰۰۰۰
تغير نام۳۵۰۰۰۰
PIN-PUKارائه۴۰۰۰۰
چاپ ریز مکالماتبرگ اول ۶۰۰۰۰ريال و مازاد به ازای هر برگ۲۰۰۰۰
اصلاح مشخصات۶۰۰۰۰
تعويض سيم کارت۲۰۰۰۰۰
سلب امتيازرایگان
سلب امتيازوصل مجدد هر نوع قطع۵۰۰۰۰