تعرفه خدمات

مکالمه :

رديفمکالمهتعرفه هر دقيقه  مکالمه (ريال)
۱تله کیش به تله کیش و تلفن ثابت  کیش۵۹۹
۲تله کیش به همراه اول، ایرانسل یا رایتل۶۲۵
  • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه ای تله کیش به تلفن ثابت برابر ۳۰۰ ریال خواهد بود.

سایر خدمات:

نوع سرویستعرفه
پیام کوتاهSMSپیام کوتاه فارسی :۸۹ ریال به ازای هرپارت
پیام کوتاه انگلیسی : 222 ریال به ازای هر پارت
تعرفه ( ریال ) خدمات اپراتوریردیف
۲۵۰۰۰تغییر  و اصلاح آدرس 1
200000تغییر نام (تغییر مالکیت) 2
100000تعویض سیم کارت۳
۲۵۰۰۰وصل بدهی۴
۲۵۰۰۰وصل تقاضای مشترک۵
رایگاننمایشگر (Clip)6
25000محدودیت مکالمات خروجی۷
۲۰۰۰۰چاپ ریزمکالمات ( تا ۳صفحه و ۱۵۰رکورد)۸
۲۰۰۰چاپ ریزمکالمات ( بیش از ۳ صفحه ،به ازای هر صفحه اضافی )۹
۵۰۰۰صدور قبض المثنی۱۰

ارسال پیامک تبلیغاتی: 

تعداد بستهقیمت واحد (ریال)قیمت نهایی قابل پرداخت  ( ریال)مدت استفاده
۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰یک سال از تاریخ خرید بسته
۲۲,۵۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۱۰۰,۰۰۰۶,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰۲۰,۹۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰