تعرفه خدمات

خدمات حضوریتعرفه خدمات (ریال)
صدور قبض کاغذی پايان دوره یا ميان دوره۵۰۰۰۰
وصل يا قطع به تقاضای مشترک۵۰۰۰۰
دايری مجدد سيم کارت سلب شده۱۵۰۰۰۰
تقسيط بدهي۷۰۰۰۰
اصلاح و تغير آدرس۷۰۰۰۰
تغيیر نام۲۵۰۰۰۰
PIN-PUKارائه۴۰۰۰۰
چاپ ریز مکالماتبرگ اول ۶۰۰۰۰ و مازاد به ازای هر برگ ۲۰۰۰۰
اصلاح مشخصات۶۰۰۰۰
تعويض سيم کارت۲۰۰۰۰۰
سلب امتيازرایگان
سلب امتيازوصل مجدد هر نوع قطع۵۰۰۰۰