قطع به تقاضای مشترک

مشتركین تلفن همراه می توانند در صورت نیاز به قطع ارتباط تلفن همراه خود با ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم مربوطه به دفتر امور مشترکین تله کیش مراجعه نمایند

شرایط و مدارک موردنیاز:
  • حضورمالک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم درخواست
  • ارائه اصل وتصویر کارت شاناسایی معتبر (شناسنامه ، کارت ملی)