قطع تقاضای مشترک

شرایط و مدارک موردنیاز:
  • حضورمالک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم درخواست
  • ارائه اصل وتصویر کارت شاناسایی معتبر (شناسنامه ، کارت ملی)