تعویض سیم کارت

مشترکین تلفن همراه تله کیش در صورت مفقودی، سرقت، معیوب بودن و یا ارتقاء سیم‌کارت، نسبت به تعویض قطعه فیزیکی سیم‌کارت و همچنین عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغام Insert Simcard یا Card rejected، می توانند با مراجعه به دفتر خدمات ارتباطی تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت جدید دریافت نمایند.

شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز :
  • حضور مالک تلفن همراه یا وکیل قانونی او
  • تکمیل و امضای فرم در خواست
  • ارائه اصل کارت ملی
  • ارائه اصل وکالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وکیل قانونی
یادآوری
  • مشترکین تلفن همراه که سیم کارت آنها قدیمی می باشد می توانند جهت انجام تعویض سیم کارت به دفتر امورمشتریان تله کیش مراجعه نمایند.
  • هزینه تعویض سیم کارت ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد که در صورتحساب دوره جدید لحاظ خواهد شد.
  • در صورتی که مشترک شماره PIN (Personal Identity Number) خود را اشتباه وارد نماید، پس از ۳ بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد۸رقمی PUK UnblockingKey) Personal) می باشد. در صورتی که کد PUK ،سه مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد.در این صورت مشترک باید با به همراه داشتن کارت شناسایی به شرکت تله کیش مراجعه نماید.