تغییر نام (تغییر مالکیت)

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

شرایط و مدارک مورد نیاز :
 • حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل قانونی آنها
 • تنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال
 • درج امضا و اثر انگشت طرفین
 • تکمیل فرم تعهدات توسط انتقال گیرنده یا وکیل قانونی وی
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی انتقال دهنده و انتقال گیرنده (در صورتی که یکی از طرفین دارای شخصیت حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی شرکت، معرفی نامه نماینده ی مربوطه و کارت ملی وی، الزامی می باشد)
 • ارائه اصل و تصویر وکالتنامه قانونی (در صورت مراجعه وکیل جهت نقل و انتقال)
 • مشترک پس از اختیار خط تلفن همراه تا ۲۰ روز حق انتقال به غیر ندارد.
 • انتقال گیرنده متعهد می گردد که در صورت محرز گردیدن هرگونه فساد در معامله هیچگونه ادعایی علیه شرکت نداشته باشد و شرکت تله کیش حق دارد که اسناد انتقال را ابطال و مراتب را به نشانی تعیین شده در فرم نقل و انتقال اعلام و ضوابط و مقررات مربوطه را اعمال نماید
 • هزینه نقل وانتقال به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد که در صورتحساب دوره جدید مالک جدید لحاظ خواهد گردید.
توجه:

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

نکته:
 • ارائه آدرس صحیح و کد پستی ده رقمی انتقال دهنده در هنگام تنظیم سند، الزامی می باشد.
 • در هنگام نقل و انتقال، انتقال گیرنده از صحت فعال بودن سیم کارت اطمینان حاصل نماید.
 • در صورتی که یکی از طرفین صغیر باشد حضور ولی قهری (پدریا جد پدری)، الزامی می باشد