تغییر/اصلاح آدرس

مشترکین تلفن همراه می توانند با ارائه کارت ملی و با مراجعه به شرکت تله کیش نسبت به اصلاح آدرس اقدام نمایند.

شرایط دریافت خدمات و مدارک مورد نیاز
  • حضور مالک تلفن همراه
  • تکمیل و امضای فرم در خواست
  • ارائه اصل و تصویر کارت ملی