کد های دستوری ۹۳۴

۹۳۴#*      0. وضعیت استعلام  بسته۰#*۹۳۴*
۱٫خدمات پرداخت۱٫مشترکين دائمي*۹۳۴*۱۱#
۱٫پاياندوره۱۱۱#*۹۳۴*
۲٫میاندوره۱۱۲#*۹۳۴*
۲٫خدمات اصلي۱٫اينترنت۲۱#*۹۳۴*
۱٫فعالسازی اینترنت(خرید بسته)۰٫وضعیت بسته۲۱۱۰#*۹۳۴*
۱٫بسته ماهانه۱٫ بسته یک گیگ ۹۵۰۰ ت۱٫تایید۲۱۱۱۱۱#*۹۳۴*
۲٫بسته سه گیگ ۱۵۰۰۰ ت۱٫تایید۲۱۱۱۲۱#*۹۳۴*
۳٫بسته پنج گیگ ۲۰۰۰۰ ت۱٫تایید۲۱۱۱۳۱#*۹۳۴*
۸ .راهنما              2118#*934*
2.غير فعالسازي اینترنت۱٫تایید۲۱۲۱#*۹۳۴*
۳٫رومینگ بین الملل۱٫فعالسازی۱٫تایید*۹۳۴*۲۳۱۱#
۲٫غیرفعالسازی۱٫تایید*۹۳۴*۲۳۲۱#
۳٫طرحهاي ویژه۱٫شادباش روز کیش۱٫فعالسازي۳۱۱#*۹۳۴*
۹٫راهنما