پیشخوان

یکی از روش های پرداخت قبوض خطوط تله کیش ,پرداخت از طریق دستگاه های پیشخوان یا cashless است.شما با مراجعه به امور مشتریان میتوانند این امکان را داشته باشید که ازطریق دستگاه های پیشخوان واقع در این مجموعه قبوض تلفن همراه خود را پرداخت نمایید همچنین کلیه خدمات تله کیش از طریق وب کیوسک های درون مجموعه قابل اجرامی باشد.یکی از مهمترین مزیت های این روش پرداخت این است که اگر خط شما بعلت بدهی قطع شده باشد در لحظه وصل خواهد شد.