مشترکین حقیقی

مشترکین حقیقی :هر شخص حقیقی که به موجب قرارداد با تله کیش و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه همراه بوده و به عنوان طرف حساب در صورت‌حساب‌های صادره محسوب می‌شود.