مشترکین حقوقی

هر شخص حقوقی یا سازمانی که به موجب قرارداد با تله کیش و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه همراه بوده و به عنوان طرف حساب در صورت‌حساب‌های صادره محسوب می‌شود. مشترکین حقوقی یا مشترکین سازمانی که شامل کلیه ی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، بانکها , شرکتهای دولتی و خصوصی موسسات، دفاتر ، آژانس های مختلف ، کارخانجات ، بیمارستان ها، درمانگاه ها ، داروخانه ها ، مغازه ها و صنوف مختلف می باشند . هر شخصی حقوقی که درخواست سیم کارت و خطوط تله کیش راداشته باشد به موجب قرارداد با تله کیش و تکمیل ثبت نام ، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه می باشد. این مشترکین با معرفی نماینده (شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از اشخاص حقوقی به‌ موجب معرفی‌نامه یا وکالت‌نامه رسمی و نمایندگان اشخاص حقیقی که به‌ موجب قانون یا وکالت‌نامه رسمی ، دارای صلاحیت انجام امور مربوط به سیم‌کارت (خرید، فروش، تعویض و …) و با دردست داشتن مدارک زیر و مراجعه به ساختمان امورمشترکین می توانند برای گرفتن سیم کارت های سازمانی ودریافت خدمات اقدام نمایند . سازمان‌ها با خرید سیم کارت های سازمانی قادر خواهند بود ارتباطات سازمانی خود را مدیریت کرده و هزینه‌های ارتباطی را کاهش دهند.