سامانه کدهای دستوری

درگاه های ارتباطي

۰#*۹۳۴*وضعيت استعلام بسته
۱۱۱#*۹۳۴*استعلام پايان دوره
۱۱۲#*۹۳۴*استعلام ميان دوره
۲۱۱۱#*۹۳۴*فعالسازی بسته اينترنت
۲۱۲۱#*۹۳۴*غيرفعالسازی بسته اينترنت
۲۱۳۱#*۹۳۴*غيرفعالسازی رزرو بسته
۲۱۱۸#*۹۳۴*راهنما

کدهای دستوری مربوط به خريد بسته های اينترنت:

۲۱۱۱۱۱#*۹۳۴*بسته ۱گيگ ۹۵۰۰تبسته ماهانه
۲۱۱۱۲۱#*۹۳۴*بسته۳گيگ ۱۵تبسته ماهانه
۲۱۱۱۳۱#*۹۳۴*بسته ۵گيگ ۲۰تبسته ماهانه
۲۱۱۱۴۱#*۹۳۴*بسته ۱۰گيگ ۲۹تبسته ماهانه
۲۱۱۱۲۱#*۹۳۴*بسته ۵گيگ ۲۰ تبسته ۹۰ روزه
۲۱۱۱۲۲#*۹۳۴*بسته ۱۰گيگ۳۵ تبسته ۹۰ روزه
۲۱۱۱۲۳#*۹۳۴*بسته ۱۵گيگ ۴۵ تبسته ۹۰روزه
۲۱۱۱۳۱#*۹۳۴*بسته ۲۰گيگ ۵۹تبسته ۱۸۰روزه
۲۱۱۱۳۲#*۹۳۴*بسته ۵۰گيگ ۱۳۹تبسته ۱۸۰ روزه