قطع تقاضای مشترک

مشتركين تلفن همراه مي توانند در صورت نياز به قطع ارتباط تلفن همراه براي مدت معين به يكي از ۲روش زیر درخواست قطع تلفن همراه نمایند.


حضوری :مشترکین تلفن همراه می توانند برای قطع و وصل به تقاضای مشترک با ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم مربوطه به واحد امور مشتریان مراجعه نمایند.

مدارك و شرايط مورد نياز :

-حضور مالك تلفن همراه يا وكيل قانوني ایشان

-تكميل و امضاي فرم درخواست

-ارائه اصل و تصوير كارت ملي

-ارائه اصل وكالتنامه و تصوير آن در صورت مراجعه وكيل قانوني