تماس بین المللی

تماس بین المللی


به تماس های خروجی از ایران که مخاطب آن شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری باشد، تماس بین الملل گفته می شود.


برای برقراری این گونه تماس ها باید ابتدا کد دوصفر (00) یا (+) و سپس کد کشور مقصد و در انتها شماره مخاطب را شماره گیری نمایید.


"برای آگاهی از تعرفه تماس های بین المللی اپراتور سازمان منطقه آزاد کیش به بخش تعرفه ها مراجعه نمایید"